KONKURS "NAJCIEKAWSZY KOMENTARZ"

WYNIKI CZERWCA:

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Najciekawszy komentarz” jest firma Spinel Trade sp. z o. o., Gromadzka 46 , 30-719 Kraków
 2. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem zgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.   
 4. Konkurs nie jest loterią w rozumieniu ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz.U. 04.4.27 z późn.zm.) i nie podlega regułom zawartym w tej ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 
 5. Organizator może wykluczyć uczestnika z konkursu w przypadku naruszenia przez niego regulaminu.  

CZAS TRWANIA I MIEJSCE KONKURSU

 1. Każda edycja konkursu trwa kalendarzowy miesiąc  
 2. Miejscem przeprowadzenia konkursu jest profil Google Spinel Trade sp. z o. o.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi do 10 dnia kolejnego miesiąca na tej stronie

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem konkursu może być Klient firmy Spinel Trade sp. z o. o., osoba pełnoletnia, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy dodać opinię na profilu Google Spinel Trade sp. z o. o. link: https://bit.ly/esiteo2021 lub dodać opinię na profilu Facebook SpinelSoda link: facebook.com/SpinelSoda
 3. Dodając opinię Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu w całości i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
 4. Uczestnik konkursu publikując opinię poprzez swoje wyraźne działanie potwierdzające, zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem na terenie RP. Przetwarzanie danych osobowych ma na celu realizację konkursu i następuje zgodnie z punktem Ochrona danych Osobowych.
 5. Uczestnik konkursu przed wzięciem udziału w konkursie jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz klauzulą informacyjną RODO.

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs polega na opublikowaniu ciekawej opinii na portalu facebook lub profilu google. W Konkursie biorą udział wszystkie opinie wystawione do transakcji w wybranym miesiącu. 
 2. W każdej edycji konkursu zwycięży osoba, która opublikuje najciekawszą opinię na profilu Google Spinel Trade sp. z o. o. Wyboru Zwycięzcy dokonuje 3-osobowe Jury. 
 3. Uczestnik oświadcza, że jest jedynym autorem opinii, publikowana opinia nie narusza praw osób trzecich. –
 4. Nagroda zostanie wysłana na adres mailowy podany przez Klienta, a Uczestnik dowie się o wygranej w odpowiedzi na opinię. 
 5. Organizator zastrzega, ze nagroda nie podlega wymianie lub zamianie na równowartość pieniężną. 
 6. Nagrodą w konkursie jest bon o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepie esiteo.pl
 7. Aby wykorzystać bon należy zakupić produkty na w sklepie esiteo.pl i w koszyku wpisać kod rabatowy.
 8. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie
 9.  Zwycięska opinia zostanie opublikowana na tej stronie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji postanowień regulaminu, o czym poinformuje w zakładce o sprzedajacym

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest firma Spinel Trade sp. z o. o., Gromadzka 46 , 30-719 Kraków, dalej jako ADO. W sprawach z zakresu danych osobowych możesz się skontaktować z ADO na adres poczty elektronicznej: kontakt@trendywear.pl Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane: – w celach niezbędnych do wykonania umowy zawartej pomiędzy ADO a uczestnikiem Konkursu na podstawie regulaminu Konkursu (dalej jako: „Umowa”), w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikiem Konkursu związanej z jego udziałem w Konkursie, wydania Nagrody, publikacji informacji o zwycięzcy i jego Pracy oraz rozpatrywania reklamacji składanych przez Uczestnika Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; – celów niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;        – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.      Odbiorcami danych osobowych Uczestnika i Zwycięzcy mogą być: Facebook (wynika to z istoty funkcjonowania Facebooka), osoby odwiedzające funpage ADO, dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz ADO w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez ADO działalności gospodarczej (np. w związku z wysyłką Nagrody) podmioty świadczące na rzecz ADO usługi IT, księgowe, usługi prawne, operatorzy pocztowi i kurierzy. Organizator Konkursu nie będzie przekazywał danych osobowych Uczestnika Konkursu do państw trzecich. Dane osobowe Uczestnika Konkursu i Zwycięzcy będą przechowywane: (i) przez okres trwania Umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości. (ii) w przypadku przetwarzania danych dla potrzeb niezbędnych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych ADO – do czasu wniesienia przez Uczestnika Konkursu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, (iii) w przypadku przetwarzania danych dla potrzeb niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO – przez okres wskazany w przepisach prawa. Dane osobowe Uczestników Konkursu i Zwycięzcy nie będą podlegały profilowaniu.      Uczestnik Konkursu i Zwycięzca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO. Podanie danych osobowych ma charakter umowny, czyli w przypadku niezrealizowanie zadań konkursowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. Uczestnikom konkursu i Zwycięzcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie związanym z przetwarzaniem jego  danych osobowych.